คำสอนจากพระโอษฐ์
"เวลาใดถือเป็นฤกษ์ดี มงคลดี"


พระตถาคต ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย ประพฤติสุจริตด้วยวาจา ประพฤติสุจริตด้วยใจ
ในเวลาเช้า เวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้น สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย ประพฤติสุจริตด้วยวาจา ประพฤติสุจริตด้วยใจ
ในเวลาเที่ยง เวลาเที่ยงก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้น สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย ประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจ
ในเวลาเย็น เวลาเย็นก็เป็นเวลาเย็นที่ดีของ สัตว์เหล่านั้น สัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใด
เวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดี ขณะดี ยามดี และบูชาดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย
(ติก อํ. ๒๐/๓๗๘/๕๙๕)


Buddha's words
"Propitiousness and Auspiciousness"

"Bhikkhus, those beings who engage in good conduct by body, speech, and mind in the morning have a good morning. Those beings who engage in good conduct by body, speech, and mind in the afternoon have a good afternoon. And those beings who engage in good conduct by body, speech, and mind in the evening have a good evening." Truly propitious and auspicious, a happy daybreak and a joyful rising, a precious moment and a blissful hour will come for those who offer alms to those leading the spiritual life. AN. (Translated by Bhikkhu Bodhi) , p371-372