หลวงตาดร.พระมหานิคม สีลานันโท (พันธุ์ยาง)
สังกัดปัจจุบัน : ฟลอริสสันต์ รัฐมิสซูรี,สหรัฐอเมริกา


การศึกษาทางธรรม :จบนักธรรมชั้นเอก , เปรียญธรรม 4 ประโยค
การศึกษาทางโลก : ปริญญาตรี (พธ.บ.) ครุศาสตร์ด้านการเรียนการสอน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท (M.A.)ด้านการศึกษาและพัฒนามนุษย์จากมหาวิทยาลัยพูเน่ประเทศอินเดีย
ปริญญาเอก (PH.D.)ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยพูเน่ ประเทศอินเดีย
การศึกษาพิเศษ : ประกาศนียบัตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ:รุ่นที่ 1/2527 จากคณะสงฆ์ไทย
ตำแหน่งการปกครองทางสงฆ์: ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดพระศรีรัตนาราม เมือง ฟลอริสสันต์ รัฐมิสซูรี, สหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2553-ปัจจุบัน
:เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนมัธยมวัดศาลาลอย อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปี 2521-2523
: เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)ปี 2524-2526

ชาติภูมิ: เกิดที่อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิประเทศไทย

คติธรรมในการดำเนินชีวิต: วิริเยนะ ทุกขะมัจเจติ บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียร